การสอนภาษาไทยแบบย้อนยุค
1. เริ่มจากง่ายไปหายาก เริ่มจากพยัญชนะตัวแรก สระตัวแรก คำที่ไม่มีวรรณยุกต์และไม่มีตัวสะกด ไปสู่คำที่มีวรรณยุกต์ ์    และตัวะกด
2. มีการทบทวนคำที่เรียนมาแล้วและเพิ่มคำที่ต้องเรียนรู้ใหม่อย่างค่อยเป็นค่อยไป
3. การเรียนภาษาไทยจะได้ทั้งทักษะการอ่านการเขียน อรรถรส ความสนุกสนาน และความซาบซึ้งในภาษาไทย เพราะมีทั้ง     ร้อยแก้ว ร้อยกรอง นิทาน เกม เพลง ที่เหมาะสมกับเด็ก
4. มีการสอนการจับดินสอในการเขียนที่ถูกต้อง
5. เมื่อเด็กอ่านได้แม้บางคำอาจจะไม่รู้ความหมายจากการอ่านแต่จะสามารถรับทราบได้จากสื่อสารมวลชนที่มี
    ความหลากหลายในปัจจุบัน
6. มีการสอดแทรกคุณธรรม-จริยธรรมในทุกอนุของเนื้อหา
7. มีการจัดระบบการเรียนรู้ภาษาไทยอย่างเป็นระบบ เช่น คัดไทย เขียนไทย ร้อยแก้ว ร้อยกรอง อ่านเอาเรื่อง จดหมาย     เรียงความ ย่อความ หลักภาษา      ทำให้มีความชัดเจนในเนื้อหา ลายมือสวย สรุปเนื้อหาได้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

                 ป.1 แบบหัดอ่านหนังสือไทย
  เล่มต้น ตอนที่ 1 คำที่ไม่มีวรรณยุกต์และตัวสะกด
                 บทที่ 1 ก า กา - บทที่ 21 ตาคำ
        เล่มต้น ตอนที่ 2 คำที่มีวรรรยุกต์ (การผัน)
                            - อักษรกลาง
                            - อักษรสูง
                            - อักษรต่ำ

การสอนภาษาไทยแบบย้อนยุค
มุ่งการอ่านออก-เขียนได้ 


 

 

 

 

 

 

                   ป.1 แบบหัดอ่านหนังสือไทย
                     เล่มปลาย คำที่มีตัวสะกด
                         - แม่กง       - แม่กม
                        - แม่เกย      - แม่เกอว
                        - แม่กน      - แม่กก
                        - แม่กด      - แม่กบ


                   ป.2 แบบเรียนเร็วใหม่ เล่ม 1
                                เด็กชายใหม่รักหมู่

 

 

 

 

                   ป.3 แบบเรียนภาษาไทย
    จันทร์เจ้า - สัตว์สวยป่างาม - วิชาเหมือนสินค้า